Speeches
Title Location Listen Download
205 Masbooq ne Imam ke sath dono taraf salam pher diya phir yaad aayaMasail e Sajde Sahw Listen
206 Masbooq ko apni chhuti hui rakaton mein sahw ho gayaMasail e Sajde Sahw Listen
207 Masbooq ne Maghrib ki 2 chhuti hui rakaton ke darmiyan qaidah nahin kiyaMasail e Sajde Sahw Listen
208 Masbooq Imam ke sajda e sahw karne ke baad jamaat mein shaamil huaMasail e Sajde Sahw Listen
209 Masbooq sajda e sahw ke dusre sajde mein shareek huaMasail e Sajde Sahw Listen
210 Masbooq sahw ke Salam ko aakhari salam samajh kar khada ho gayaMasail e Sajde Sahw Listen
211 Imam ne salam pher kar kuchh der baad sajda e sahw kiya to masbooq kya kareMasail e Sajde Sahw Listen
212 Masbooq ne Imam ke sath sajda kiya phir us ko khud sahw ho gayaMasail e Sajde Sahw Listen
213 Masbooq ne bhool kar salam pher diya aur dua bhi maang li phir yaad aayaMasail e Sajde Sahw Listen
214 Masbooq ne zayed rakat mein imam ki iqteda kiMasail e Sajde Sahw Listen
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24